Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC

.


 

Trang chủ » Văn bản pháp luật » Thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC

Công ty dịch vụ báo cáo thuế Quang Huy hướng dẫn quý Doanh nghiệp phương pháp xác định giá vốn của chứng khóan kinh doanh sửa đổi theo thông tư 53/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 15 Thông tư số 200/2014/TT-BTC  như sau:
“g) Khi thanh lý, nhượng bán chứng khoán kinh doanh (tính theo từng loại chứng khoán), giá vốn của chứng khoán kinh doanh được xác định theo một trong các phương pháp nhập trước xuất trước hoặc bình quân gia quyền.
Doanh nghiệp phải áp dụng nhất quán phương pháp đã chọn để tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh trong năm tài chính. Trường hợp thay đổi phương pháp tính giá vốn của chứng khoán kinh doanh, doanh nghiệp phải trình bày và thuyết minh theo quy định của chuẩn mực kế toán”

Copyright © 2017 by Nam Luật. All rights reserved.
Ðang online: 5 | Truy cập ngày: -24 | Tổng truy cập: 239956
hỗ trợ trực tuyến
Ms Phuong (028 ) 22537287
Ms Huong 0932 735 669
Ms Phuong 0915 998 489